(BNP) - Chùa làng Mỹ Duệ, xã Phú Hoà, huyện Lương Tài có tên chữ Sùng Khánh tự. Căn cứ vào các văn bia cổ tại đây cho biết, chùa có từ lâu đời khoảng cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII. Đến thời Nguyễn, năm Tự Đức 4 (1861), chùa Mỹ Duệ được trùng tu tôn tạo lớn.